Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Press (or click) to share This Website

Article

 • เครื่องราชอิสริยยศ : เกียรติยศในราชการแผ่นดิน

  Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. สังคมไทยตั้งแต่อดีตนับแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีพระราชอานาจสูงสุด ในราชอาณาจักร ทรงปกครองบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ภายใต้ทศพิธราชธรรม ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเป็นผู้ทาราชการต่างพระเนตรพระกรรณ เพื่อแบ่งเบาพระราชกิจ ผู้ที่รับราชการแผ่นดินจะได้รับศักดินา ยศ ราชทินนาม และตาแหน่ง เป็นเครื่องชี้บอกถึงอานาจและเกียรติยศ โดยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศเพื่อบ่งบอกฐานานุศักดิ์ในสังคม และเป็นบาเหน็จรางวัลในการประกอบความชอบในราชการแผ่นดิน ซึ่งเครื่องราชอิสริยยศเหล่านี้จะต้องถวายคืนเมื่อได้รับในชั้นสูงขึ้น ถึงแก่กรรมหรือพ้นจากหน้าที่ราชการ

  Read more...

 • เครื่องคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เครื่องประดับช้างต้นสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ ๙

  Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. ช้างมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยมายาวนาน โดยเฉพาะในราชสานักไทยที่ได้ให้ความสาคัญกับช้างอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช้างเผือก ซึ่งเป็นช้างสาคัญหายาก ประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ได้รับคติความเชื่อเกี่ยวกับช้างเผือกมาจากอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณ เห็นได้จากตาราวิชาคชศาสตร์ซึ่งมีต้นกาเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ได้กล่าวถึงคชลักษณ์หรือลักษณะของช้างมงคลตระกูลต่าง ๆ ที่เชื่อว่ากาเนิดจากมาเทพเจ้าฮินดูของอินเดีย แบ่งออกเป็น ๔ ตระกูลหรือพงศ์ตามนามของเทพผู้สร้าง เช่นเดียวกับการแบ่งวรรณะของคนอินเดีย

  Read more...

 • สยามในคลังทรพัย์สินที่อเมริกา

  Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. แนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เปิดประเทศสยามออกสู่สายตานานาอารยประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าสยามในสมัยนั้น ครั้นได้พบภาพรูปปั้นจำลองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ

  Read more...