Press (or click) to share This Website

Article

 • Coin Museum Thailand เกร็ดความรู้เรื่องเหรียญ

  Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. *** เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นหน้าค่าตาเงินของประเทศญี่ปุ่นกันมาบ้างแล้ว ส่วนใครยังงงๆ ว่า “เหรียญหน้าตาเป็นแบบไหน” “ใช่ที่เคยหรือเปล่าน้า” เพื่อไม่ให้เสียเวลา แอดมินจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับเหรียญที่ชาวญี่ปุ่นนิยมพกติดตัวไว้เพราะเชื่อกันว่าเป็น สัญลักษณ์แห่งความโชคดี นั่นก็คือ… “เหรียญ 5 เยน” นั่นเอง   เหรียญ 5 เยน หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า โกะเอนดามะ (5円玉 go-en dama) […]

  Read more...

 • เครื่องราชอิสริยยศ : เกียรติยศในราชการแผ่นดิน

  Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. สังคมไทยตั้งแต่อดีตนับแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีพระราชอานาจสูงสุด ในราชอาณาจักร ทรงปกครองบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ภายใต้ทศพิธราชธรรม ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเป็นผู้ทาราชการต่างพระเนตรพระกรรณ เพื่อแบ่งเบาพระราชกิจ ผู้ที่รับราชการแผ่นดินจะได้รับศักดินา ยศ ราชทินนาม และตาแหน่ง เป็นเครื่องชี้บอกถึงอานาจและเกียรติยศ โดยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศเพื่อบ่งบอกฐานานุศักดิ์ในสังคม และเป็นบาเหน็จรางวัลในการประกอบความชอบในราชการแผ่นดิน ซึ่งเครื่องราชอิสริยยศเหล่านี้จะต้องถวายคืนเมื่อได้รับในชั้นสูงขึ้น ถึงแก่กรรมหรือพ้นจากหน้าที่ราชการ

  Read more...

 • เครื่องคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เครื่องประดับช้างต้นสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ ๙

  Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. ช้างมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยมายาวนาน โดยเฉพาะในราชสานักไทยที่ได้ให้ความสาคัญกับช้างอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช้างเผือก ซึ่งเป็นช้างสาคัญหายาก ประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ได้รับคติความเชื่อเกี่ยวกับช้างเผือกมาจากอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณ เห็นได้จากตาราวิชาคชศาสตร์ซึ่งมีต้นกาเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ได้กล่าวถึงคชลักษณ์หรือลักษณะของช้างมงคลตระกูลต่าง ๆ ที่เชื่อว่ากาเนิดจากมาเทพเจ้าฮินดูของอินเดีย แบ่งออกเป็น ๔ ตระกูลหรือพงศ์ตามนามของเทพผู้สร้าง เช่นเดียวกับการแบ่งวรรณะของคนอินเดีย

  Read more...

Page 1 of 212