8/2/2564 / 16
รวบรวมเหรียญที่สื่อถึงความโชคดี และปลอดภัย จากภยันตราย สะท้อนให้เห็น..