23/7/2561 / 34
ผลิต ร.ศ. 100 (พ.ศ. 2425) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด..
22/7/2561 / 41
ผลิต ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด..
21/7/2561 / 31
ผลิต พ.ศ. 2458 เหรียญที่ด้านหนึ่งเป็นรูปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้..
20/7/2561 / 28
ผลิต พ.ศ. 2394 พดด้วงเป็นรูปพระแสงจักร ซึ่งเป็นตราประจำพระราชวงศ์จักรี และ..
19/7/2561 / 23
ผลิต พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให..
18/7/2561 / 22
ผลิต ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) เหรียญที่ระลึกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั..
17/7/2561 / 25
ผลิต พ.ศ. 2504 ผลิตเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม..
16/7/2561 / 33
ผลิต ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) เหรียญที่ระลึกซึ่งพระราชทานในการตั้งโต๊ะงานเฉลิมพระ..