บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
1/3/2564 / 6 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

เจ้าหน้าที่บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด จำนวน ๕ คน เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์  เมื่อวันที่ ๒๓ และ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์