เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และทีมงาน เข้าถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และทีมงาน เข้าถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
5/4/2564 / 3 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และทีมงาน จำนวน ๙ คน เข้าถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และทีมงาน เข้าถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และทีมงาน เข้าถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และทีมงาน เข้าถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และทีมงาน เข้าถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และทีมงาน เข้าถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์