คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
23/3/2565 / 10 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๙ คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการระบบการเงินการคลัง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์