คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
31/3/2565 / 7 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๔๕ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเพื่อการพัฒนาชุมชน  ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์