คณะสมาชิก มทร. พระนคร อาวุโส จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะสมาชิก มทร. พระนคร อาวุโส จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
29/4/2565 / 8 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

คณะสมาชิก มทร. พระนคร อาวุโส จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะสมาชิก มทร. พระนคร อาวุโส จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะสมาชิก มทร. พระนคร อาวุโส จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะสมาชิก มทร. พระนคร อาวุโส จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะสมาชิก มทร. พระนคร อาวุโส จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์