คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
11/6/2565 / 15 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘ คน เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน โดยขออนุญาตถ่ายวิีดิโอประกอบการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์