คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัยธมวัดดุสิตารามเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัยธมวัดดุสิตารามเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
10/8/2565 / 16 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จำนวน ๒๗ คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เพื่อนำความรู้ไปประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัยธมวัดดุสิตารามเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัยธมวัดดุสิตารามเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัยธมวัดดุสิตารามเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัยธมวัดดุสิตารามเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัยธมวัดดุสิตารามเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัยธมวัดดุสิตารามเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัยธมวัดดุสิตารามเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์