8/2/2564 / 13
รวบรวมเหรียญที่สื่อถึงความโชคดี และปลอดภัย จากภยันตราย สะท้อนให้เห็น..